Liu Hong

1988:ausgesch.;1989:82;

 

Ruan Jianwei

1987:ausgesch.;

 

Li Liangrong

1988:93;

 

Guo Longchen

1987:ausgesch.;1988:85;

 

Shusen

1989:75;

 

Han Shuxiang

1987:ausgesch.;

 

Wu Weipei

1987:ausgesch.;1988:81;1989:79;

 

Tang Xuezhong

1988:46;1989:35;

 

Yingquan

1989:80;

 

Kuang Yuanxiang

1987:83;

 

Zhang Zhonglu

1987:93;